ATEX наредби и директиви

Директива 1999/92/ЕО (АТЕХ 137)


Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците от рисковете при работа в потенциално експлозивна среда (15 индивидуална Директива по смисъла на чл.16 (1) от Директива 89/391/ЕИО)
Официален вестник L 023, 28/01/2000, с.0057-0064

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
Имайки предвид Договора за създаване на Европейската общност и в частност чл. 137 от него,
Имайки предвид предложението от страна на Комисията , представено след консултация с Консултативния комитет по здраве, хигиена и защита на здравето при работа и Комисията за здраве и безопасност в минната и други добивни промишлености,
Имайки предвид становището на Икономическия и социален комитет,
След консултация с Комитета по регионите,
Действайки в съгласие с процедурата по чл. 251 от Договора, в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 21 октомври 1999,
Тъй като:
(1) Член 137 от Договора постановява, че Съветът може да приема, посредством директиви, минимални изисквания за насърчаване на подобрения, особено в работната среда, за да се гарантира по-добро ниво на защита на здравето и безопасността на работниците;
(2) Според разпоредбите по този член, целта на директивите е да се избегне налагането на административни, финансови и законови ограничения по начин, който препятства създаването и развитието на малки и средни предприятия;
(3) Подобряването на безопасността, хигиената и здравето при работа е цел, която не бива да бъде подчинявана на чисто икономически съображения;
(4) Съгласуваността с минималните изисквания за подобряване на защитата на здравето и безопасността на работниците в среда с потенциален риск от експлозия, е особено важна, за да бъде гарантирана защитата на безопасността и здравето на работниците;
(5) Тази директива е индивидуална директива по смисъла на чл.16 (1) от Директива на Съвета 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 г. за въвеждането на мерки за насърчаването на подобрения по отношение на здравословните и безопасни условия на труд при работа ; следователно, разпоредбите на споменатата директива, в частност тези, които са свързани с информирането на работниците, с консултирането и участието на работниците и с обучението им, са също напълно приложими към случаите, в които работниците са потенциално изложени на риск от експлозивни среди, без да се накърняват някои по-рестриктивни или специфични разпоредби, съдържащи се в тази директива;
(6) Тази директива представлява практическа стъпка към постигането на социално измерение на Вътрешния пазар;
(7) В Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 март 1994 за сближаване на законодателствата на страните-членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за употреба в потенциално експлозивни среди е заложено, че предстои да се подготви допълнителна директива, основаваща се на член 137 от Договора, отнасящ се по-специално за опасността от експлозия, която произлиза от определена степен на експлоатация и/или видовете и начините на инсталиране на оборудването;
(8) Защитата от експлозия е от изключителна важност за безопасността; тъй като експлозиите създават опасност за живота и здравето на работниците като резултат от неконтролираните ефекти от действието на пламъците и налягането, наличието на вредни реактиви и унищожаването на кислорода в околната среда, необходим на работниците за да дишат;
(9) Изработването на последователна стратегия за предотвратяване на експлозиите изисква организационните мерки да допълват техническите мерки, предприети на работното място; Директива 89/391/ЕИО изисква работодателят да разполага с оценка на рисковете за здравето и безопасността на работниците при работа; това изискване трябва да се разглежда като дефинирано от Директивата, в смисъл, че то разпорежда работодателят да изработи инструкция за защита от експлозии, или набор от инструкции, които да отговарят на минималните изисквания, залегнали в тази Директива, а също те да бъдат актуализирани; инструкцията за защита от експлозии включва идентифициране на опасностите, оценка на рисковете и определяне на специфичните мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се опази здравето и безопасността на работниците при рискове от експлозивни среди, в съгласие с член 9 от Директива 89/391/ЕИО; инструкцията за защита от експлозия може да бъде част от оценката на рисковете за здравето и безопасността при работа, изисквана по силата на член 9 от Директива 89/391/ЕИО;
(10) Оценка на рисковете от експлозия може да бъде изисквана и по силата на други законови актове на Общността; тъй като, с оглед да се избегне ненужно дублиране на работа, на работодателя трябва да бъде разрешено, в съгласие с националната практика, да комбинира документи, части от документи или други сведения с подобно съдържание, създадени по силата на други актове на Общността, като формира единен "доклад по безопасността";
(11) Предотвратяване на формирането на експлозивни среди включва също прилагането принципа на субституиране;
(12) Когато работници от няколко предприятия присъстват на едно и също работно место, действията им трябва да бъдат координирани;
(13) Когато е необходимо, към превантивните мерки трябва да бъдат добавени допълнителни мерки, чийто ефект е налице, когато възникне възпламеняване; максимална безопасност може да бъде постигната чрез комбиниране на превантивни мерки с други, допълнителни мерки, ограничаващи унищожаващия ефект на експлозиите върху работниците;
(14) Директива на Съвета 92/58/ЕО от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци безопасност и/или здраве при работа (девета индивидуална Директива по смисъла на член 16 (1) от Директива 89/391/ЕИО) е напълно приложима, особено що се отнася до места в непосредствена близост до опасни зони, където пушене, рязане, запояване и други дейности, произвеждащи пламък или искри могат да взаимодействат с опасната зона;
(15) Директива 94/9/ЕО разделя оборудването и защитните системи, за които се отнася, на отделни групи и категории оборудване; тази Директива постановява работодателят да класифицира местата, където могат да възникнат експлозивни среди по зони и определя кои групи и категории оборудване и защитни системи да се използват във всяка зона,

ПРИЕ СЛЕДНАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Цел и обхват
1. Тази Директива, която е 15-та индивидуална Директива по смисъла на член 16 (1) Директива 89/391/ЕИО, регламентира минимални изисквания за защита на безопасността и здравето на работниците, работещи в среда с потенциален риск от експлозии, по смисъла на член 2.
2. Тази Директива не се отнася за:
(а) места, които се използват пряко за или по време на медицинско лечение на пациенти;
(б) употреба на апаратура, изгаряща газообразни горива, в съответствие с Директива 90/396/ЕИО;
(в) производство, боравене, употреба, складиране и транспортиране на експлозиви или химически неустойчиви субстанции;
(г) минерало-добиващи отрасли, обхванати от Директива 92/91/ЕИО или Директива 92/104/ЕИО;
(д) употреба на наземни, водни и въздушни транспортни средства, за които се прилагат съответните разпоредби на международните споразумения (а именно Правила за транспортиране на опасни товари по вода (Regulation on the Transport of Dangerous goods on the Rhine) - ADNR; Споразумение за алтернативно разрешаване на споровете (извън съдебни начини) (Alternative Dispute Resolution) - ADR; Международна организация за гражданска авиация (ICAO), Международна морска организация (IMO), Правила за международен превоз на опасни стоки по железница (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail) - RID и Директивите на Общността, които ги въвеждат в действие. Транспортните средства, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивни атмосфери не се изключват.
3. Разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО и съответните индивидуални Директиви са напълно приложими в областта, за която става дума в параграф 1, без да се накърняват по-рестриктивни и/или специфични разпоредби, съдържащи се в тази Директива.

Член 2
Дефиниция
За целите на тази Директива, "експлозивна атмосфера" означава смесване с въздуха, при атмосферни условия, на възпламеними вещества под формата на газове, пари, аерозол или прах, в които след възникване на запалване, горенето се разпространява по цялата негоряща смес.

РАЗДЕЛ II
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
Член 3
Предотвратяване на и защита от експлозии
С оглед предотвратяването на експлозии, по смисъла на член 6 (2) от Директива 89/391/ЕИО, и осигуряването на защита срещу тях, работодателят трябва да предприеме технически и/или организационни мерки, съответстващи на естеството на работата, по степен на важност и в съгласие със следните основни принципи:
- предотвратяване на образуването на експлозивни атмосфери или, където естеството на работата не го позволява,
- избягването на запалването на експлозивни атмосфери и
- смекчаване на разрушителните ефекти от експлозията, така че да се гарантира здравето и безопасността на работниците.
Където е необходимо, тези мерки трябва да се съчетават и/или допълват от мерки срещу разпространението на експлозиите и трябва да бъдат преразглеждани редовно, и при всеки случай, когато възникнат значителни промени.

Член 4
Оценка на рисковете от експлозия
1. При изпълнение на задълженията си по член 6 (3) и 9 (1) на Директива 89/391/ЕИО, работодателят трябва да извършва оценка на специфичните рискове, пораждани от експлозивните атмосфери, като се отчита поне следното:
- вероятността да възникнат експлозивни атмосфери и тяхната устойчивост;
- вероятността за наличие на източници на запалване, включително електростатични заряди, които да се задействат и активират.
- съоръжения, използвани вещества, процеси и техни възможни взаимодействия;
- обхват на очакваните ефекти.
Рисковете от експлозия трябва да бъдат оценявани цялостно.
2. Местата, които са или могат да бъдат свързани чрез отвори с места, където биха могли да възникнат експлозивни атмосфери, трябва да бъдат взети предвид при оценката на рисковете от експлозии.

Член 5
Общи задължения
За да се гарантира безопасността и здравето на работниците и в съгласие с основните принципи на оценката на риска и принципите, залегнали в член 3, работодателят трябва да предприеме необходимите мерки така, че:
- където биха могли да възникнат експлозивни атмосфери в такива размери, че да поставят в опасност здравето и безопасността на работниците или други лица, работната среда да бъде такава, че работата да се извършва в безопасност,
- в работни среди, където биха могли да възникнат експлозивни атмосфери в такъв размер, че да поставят в опасност безопасността и здравето на работниците, да се осигури надлежния надзор по време на присъствие на работниците там, в съгласие с оценката на риска посредством използването на подходящи технически средства.

Член 6
Задължение за координация
На работни места, където присъстват едновременно работници от няколко предприятия, всеки работодател е отговорен за всички въпроси от неговата компетенция. Без да се накърняват разпоредбите за индивидуалната отговорност на всеки работодател, както е регламентирано в Директива 89/391/ЕИО, работодателят, който е отговорен за работното место в съгласие с националното законодателство и/или практика, трябва да координира прилагането на всички мерки относно здравето и безопасността на работниците и трябва да изложи в инструкцията за защита от експлозии, регламентирана в член 8, целта на тази координация и мерките и процедурите за прилагането й.

Член 7
Места, където могат да възникнат експлозивни атмосфери
1. Работодателят трябва да класифицира местата, където могат да възникнат експлозивни среди, по зони в съгласие с Приложение I.
2. Работодателят трябва да гарантира, че минималните изисквания, залегнали в Приложение II се прилагат на местата, регламентирани от параграф 1.
3. При необходимост, местата, където могат да възникнат експлозивни атмосфери в такива размери, че да поставят в опасност здравето и безопасността на работниците, трябва да се отбележат със знаци местата за влизане в тях в съответствие с Приложение III.

Член 8
Инструкция за защита от експлозии
В изпълнение на задълженията си по член 4, работодателят трябва да гарантира, че е изработен и редовно актуализиран документ, тук по-долу наричан "инструкция за защита от експлозии".
Инструкцията за защита трябва да постановява следното:
- рисковете от експлозия ще бъдат установени и оценени;
- ще бъдат предприети адекватни мерки, за да се осъществят целите на тази Директива;
- местата, които са класифицирани по зони в съгласие с Приложение I;
- местата, където ще се прилагат минималните изисквания, изложени в Приложение II;
- че работните места и работното оборудване, включително предупредителните устройства, са проектирани, използвани и поддържани с надлежното внимание по отношение на безопасността;
- че в съгласие с Директива на Съвета 89/655/ЕИО , е постигнато споразумение за безопасна експлоатация на работното оборудване.
Инструкцията за защита от експлозии трябва да бъде изработена преди да се започне работа и трябва да бъде ревизирана, когато работното място, работното оборудване или организацията на работа претърпят значителни промени, разширяване или преобразуване.

Работодателят може да съчетае съществуващите оценки на риска от експлозии, документи или доклади с подобно съдържание, издадени по силата на други законодателни актове на Общността.

Член 9
Специални изисквания за работното оборудване и работните места
1. Работното оборудване, предназначено за употреба в места с възможност за възникване на експлозивни атмосфери, което е вече в употреба или е било в наличност в предприятието или ведомството за първи път преди 30 юни 2003 г., трябва да бъде приведено в съответствие, считано от тази дата, с минималните изисквания, залегнали в Приложение II, Част А, ако към него не е приложима друга директива на Общността или пък такава се прилага само частично.
2. Работно оборудване за експлоатация в места, където е възможно да възникнат експлозивни атмосфери, което ще бъде доставено в предприятието или ведомството за първи път след 30 юни 2003 г., трябва да бъде съобразено с минималните изисквания, регламентирани от Приложение II, части А и Б.
3. Работни места, съдържащи в себе си места, където е възможно да възникнат експлозивни атмосфери и които влизат в експлоатация след 30 юни 2003 г., трябва да бъдат съобразени с минималните изисквания, залегнали в тази Директива.
4. Когато работни места, които включват в себе си места, където могат да възникнат експлозивни атмосфери са вече в експлоатация преди 30 юни 2003 г., те трябва да бъдат съобразени с минималните изисквания, регламентирани в тази Директива не по-късно от три години след тази дата.
5. Ако след 30 юни 2003 г. се предприеме каквато и да било модификация, разширяване или реконструкция на работните места, включващи в себе си места, където могат да възникнат експлозивни атмосфери, работодателят трябва да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че те са в съответствие с минималните изисквания, регламентирани в тази Директива.

РАЗДЕЛ III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 10
Промени в приложенията
Приемат се чисто технически изменения в приложенията, наложени от:
- приемането на Директиви относно техническата хармонизация и стандартизация в сферата на защитата от експлозии и/или
- техническия прогрес, промени в международни правила и спецификации и нови открития за предотвратяването на и защитата от експлозии,
в съгласие с процедурата, регламентирана в член 17 от директива 89/391/ЕИО.

Член 11
Положителни практики
Комисията изработва практически насоки, събрани в наръчник на положителните практики с необвързващ характер. Този наръчник ще се отнася до въпросите, третирани в членове 3, 4, 5, 6, 7 и 8, Приложение I и Приложение II, част А. Комисията първо ще се консултира с Надзорния комитет по безопасност, хигиена и закрила на здравето при работа в съгласие с Решение на Съвета 74/325/ЕИО 1. В контекста на прилагането на тази Директива, страните-членки трябва да отчетат във възможно най-голяма степен разпоредбите на гореспоменатия наръчник при изработването на националните си политики за закрила на здравето и безопасността на работниците.

Член 12
Информиране на предприятията
Страните-членки трябва, при поискване, да се стремят да предоставят съответната информация на работодателите в съответствие с член 11, с отчитане в особена степен на наръчника на положителните практики.

Член 13
Заключителни разпоредби
1. Страните-членки трябва да приемат необходимите закони, подзаконови нормативни актове и административни разпоредби необходими за прилагането на тази Директива не по-късно от 30 юни 2003 г. Те следва да информират Комисията за това.
Когато страните-членки приемат тези мерки, те трябва да съдържат отнасяне към тази Директива или трябва да бъдат придружени от подобни референции при тяхното официално публикуване. Определянето на начините за това е от компетенциите на страните-членки.
2. Страните-членки трябва да изпратят на Комисията текстовете на разпоредбите на вътрешното законодателство, които вече са приели или приемат по материята, която третира тази Директива.
3. Страните-членки трябва да докладват на Комисията на всеки 5 години за практическото прилагане на разпоредбите на тази Директива, отчитайки гледните точки на работодателите и работниците. Комисията информира за това Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Надзорния комитет по безопасност, хигиена и закрила на здравето при работа.

Член 14
Тази Директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейските Общности.

Член 15
Тази Директива е адресирана до страните-членки.

Изготвена в Брюксел, 16 декември 1999 г.

За Европейския парламент
Председател
Н. Фонтен

За Съвета
Председател
К. Кемиля

ПРИЛОЖЕНИЕ I
КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕСТАТА, КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ
Уводни бележки
Следната система на класификация трябва да бъде приложена на места, където са предприети предпазните мерки в съответствие с членове 3, 4, 7 и 8,:

1. Места, където могат да възникнат експлозивни атмосфери
Място, където могат да възникнат експлозивни атмосфери в такива размери, че да изискват специални предпазни мерки за закрила здравето и безопасността на работниците, които работят там, се счита за опасно по смисъла на тази Директива. Място, където не се очаква да възникне експлозивна среда в такива размери, че да изисква специални предпазни мерки, се счита за не-опасно по смисъла на тази Директива.
За възпламеними и/или горими вещества се считат материали, които могат да формират експлозивна атмосфера, освен ако предварително проучване на техните свойства не покаже, че при смесването им с въздуха те не са способни сами по себе си да разпространят експлозия.

2. Класификация на опасните места
Опасните места са класифицирани по зони на основата на честотата и продължителността на случаите на възникване на експлозивна атмосфера. Обхватът на мерките, които трябва да се предприемат в съгласие с Приложение II, част А, се определя от тази класификация.

Зона 0
Място, където експлозивна атмосфера, състояща се от смес между въздуха и възпламеними вещества под формата на газ, изпарения или облак съществува продължително време или дълготрайно или възниква често.

Зона 1
Място, където експлозивна атмосфера, състояща се от смес между въздуха и възпламеними вещества под формата на газ, изпарения или облак е вероятно да възникне понякога при нормални условия на работа.

Зона 2
Място, където експлозивна атмосфера, състояща се от смес между въздуха и възпламеними вещества под формата на газ, изпарения или облак по всяка вероятност не би възникнала при нормални условия на работа, но ако възникне, ще просъществува за кратко.

Зона 20
Място, където експлозивна атмосфера под формата на облак лесно горим прах във въздуха съществува продължително време или дълготрайно или възниква често.

Зона 21
Място, където експлозивна атмосфера под формата на облак лесно горим прах във въздуха е вероятно да възникне понякога при нормални условия на работа.

Зона 22
Място, където експлозивна атмосфера под формата на облак лесно горим прах във въздуха по всяка вероятност не би възникнала при нормални условия на работа, но ако възникне, ще просъществува за кратко.

Бележки:
1. Наслояванията, натрупванията и количествата горим прах трябва да се смятат за източник, не по-различен от всеки друг, който може да създаде експлозивна атмосфера.
2. "Нормални условия на работа" означава ситуация, при която апаратурата се използва в рамките на параметрите, в които е проектирана.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
А. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЗАЩИТАТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ ПРИ РАБОТА В СРЕДИ С ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ.
Предварителни бележки:
Задълженията, регламентирани в това Приложение се прилагат към:
- места, класифицирани като опасни в съгласие с Приложение I, когато това се изисква поради спецификата на работните места, компютърните терминали, оборудването или използваните вещества или опасността, причинена от дейност, свързана с рискове от експлозивни атмосфери,
- оборудване в не-опасни места, което се изисква за, или спомага да се гарантира, безопасното опериране с оборудване, разположено на опасни места.

1. Организационни мерки
1.1. Обучение на работниците
Работодателят трябва да осигури на работещите в места, където потенциално могат да възникнат експлозивни атмосфери, достатъчно и подходящо обучение с оглед защита от експлозии.
1.2. Писани инструкции и разрешения за работа:
Където това се изисква от инструкцията за защита от експлозии:
- работата на опасни места трябва да бъде извършвана в съответствие с писаните инструкции, дадени от работодателя,
- при осъществяване на опасни дейности, а също и на дейности, които при взаимодействие с друг вид работа могат породят опасност, трябва да се прилага система от разрешения за работа.
Разрешенията за работа трябва да бъдат давани от лице, отговорно за това, преди започването на работа.

2. Мерки за защита от експлозии.
2.1. Всяко изтичане и/или изпускане, преднамерено или не, на горими газове, пари или прахове, което би могло да породи опасност от експлозия, трябва да бъдат предотвратявани по подходящ начин или отклонявани на безопасно място, или ако това не е възможно, да бъдат задържани или обезопасени по някакъв друг подходящ начин.
2.2. Ако експлозивната атмосфера съдържа няколко типа възпламенителни и/или горими газове, пари или прахове, защитните мерки трябва да бъдат съответни на най-големия потенциален риск.
2.3. При предотвратяването на опасността от запалване в съответствие с член 3, трябва също да се вземе предвид статичното електричество, където работниците или работната среда служат като негов проводник или източник. На работниците трябва да бъдат осигурено подходящо работно облекло, изработено от материи, които не генерират електростатични заряди, които биха могли да възпламенят взривни среди.
2.4. Съоръжения, устройства за защита и всички прилежащи свързващи устройства трябва да бъдат задействани, ако инструкцията за защита от експлозии регламентира, че те могат да бъдат експлоатирани безопасно в експлозивни атмосфери. Това се отнася също за работното оборудване и прилежащите свързващи устройства, които не се разглеждат като оборудване или защитни устройства по смисъла на Директива 94/9/ЕО, ако тяхното свързване с апаратурата може само по себе си да предизвика опасност от възпламеняване. Трябва да бъдат предприети необходимите мерки за да се предотврати объркване между свързващите устройства.
2.5. Трябва да бъдат предприети всички необходими мерки, за да се гарантира, че работното место, работното оборудване и всяко прилежащо свързващо устройство, с които манипулират работниците, са проектирани, конструирани, сглобени и монтирани и са поддържани и експлоатирани по начин, чрез който да се намалят рисковете от експлозии и, ако възникне експлозия, да се овладее или намали нейното разпространение в рамките на това работно место и/или работно оборудване. По отношение на такива работни места трябва да бъдат предприети подходящи мерки, за да се намалят рисковете за работниците от физическите ефекти на експлозията.
2.6. Където е необходимо, към работниците трябва да бъдат отправяни зрителни и/или слухови предупреждения и те да бъдат изтегляни преди да се стигне до експлозия.
2.7. Където това се изисква по инструкцията за защита от експлозии, трябва да бъдат осигурени и поддържани условия, подпомагащи изтеглянето с цел да гарантират, че, в случай на опасност, работниците могат да напуснат застрашените места бързо и безопасно.
2.8. Преди да бъде използвано за първи път, работното место, съдържащо места, където биха могли да възникнат експлозивни среди, трябва цялостно да бъде проверена безопасността срещу експлозии. Трябва да бъдат поддържани всички условия, необходими за гарантиране на защитата от експлозии. Тази проверка трябва да бъде осъществена от лица, компетентни в сферата на защита от експлозии в резултат от техния опит и/или професионално обучение.
2.9. Когато оценката на риска показва необходимост:
- би трябвало да е възможно, когато прекъсване на електрозахранването стане причина за разпространяването на допълнителни рискове, да се поддържат оборудването и защитните системи в състояние на безопасно опериране независимо от останалата част от апаратурата в случай на прекъсване на електрозахранването.
- трябва да бъде възможна ръчна намеса с цел да бъдат изключени оборудването и защитните системи, включени в автоматичните процеси, които се отклоняват от условията за опериране с тях, за които са създадени, при условие, че това не накърнява безопасността. Само работници, компетентни по тази материя, могат да предприемат такива действия.
- При извършване на аварийно изключване, кумулираната енергия трябва да бъде разпръсната (?) възможно най-бързо и безопасно или изолирана така, че да не представлява повече опасност.

Б. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ОБОРУДВАНЕ И ЗАЩИТНИ СИСТЕМИ
Ако инструкцията за защита от експлозии, основана на оценка на риска, не постановява друго, оборудването и защитните системи за всички места, където могат да възникнат експлозивни среди, трябва да бъдат избирани като се отчитат категориите, изброени в Директива 94/9/ЕО.
В частност, следните категории оборудване трябва да бъде използвано в указаните зони, при условие, че те са подходящи за газове, изпарения и облаци и/или прах както следва:
- в зона 0 или зона 20, 1-ва категория оборудване,
- в зона 1 или зона 21, 1-ва и 2-ра категория оборудване,
- в зона 2 или зона 22, 1-ва, 2-ра или 3-та категория оборудване.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Предупредителни знаци за места, където могат да възникнат експлозивни среди, съобразно член 7(3):
Място, където могат да възникнат експлозивни среди
PIC FILE
Отличителни черти:
- триъгълна форма,
- черни букви на жълт фон с черен кант (жълтата част да представлява не по-малко от 50 % от общата площ на знака).
Държавите-членки могат да добавят други разяснителни данни при желание.